Editor-in-Chief

Deputy Editor-in-Chief

Editors

 • Koichi Kaneko, Saitama
 • Kiyoshi Koizumi, Tokyo
 • Goro Matsumiya, Chiba
 • Takeshi Miyairi, Kanagawa
 • Jun Nakajima, Tokyo
 • Hideaki Shimada, Tokyo
 • Hideyuki Shimizu, Tokyo
 • Toshihiro Takaba, Yamanashi
 • Harushi Udagawa, Tokyo
 • Hiroshi Watanabe, Tokyo

Ethics Editor

Editorial Board

 • Hideo Adachi, Saitama
 • Jean Bachet, Suresnes
 • Edward L. Bove, Ann Arbor
 • Masayuki Chida, Tochigi
 • Kiyoyuki Eishi, Nagasaki
 • Shunsuke Endo, Tochigi
 • Ikuo Fukuda, Aomori
 • Xishan Hao, Tianjin
 • Kazuhiro Hashimoto, Tokyo
 • Arnulf H. Hölscher, Cologne
 • Norihiko Ikeda, Tokyo
 • Kiyotaka Imoto, Kanagawa
 • Mitsutaka Kadokura, Tokyo
 • Masafumi Kawamura, Tokyo
 • Junjiro Kobayashi, Osaka
 • Chimori Konaka, Chiba
 • Reiner Körfer, Essen
 • Shunei Kyo, Saitama
 • Kiyozo Morita, Tokyo
 • Shigeki Morita, Saga
 • Haruhiko Nakamura, Shizuoka
 • Masao Nakata, Okayama
 • Tadashi Nishimaki, Okinawa
 • Hiroaki Nomori, Tokyo
 • Masami Ochi, Tokyo
 • Kazumitsu Ohmori, Tokyo
 • Yoshitaka Okamura, Wakayama
 • Kenichi Okubo, Tokyo
 • Meinoshin Okumura, Osaka
 • Tadeusz M. Orlowski, Wroclaw
 • Shin-ichi Osaka, Chiba
 • Shigeyuki Ozaki, Tokyo
 • Soji Ozawa, Kanagawa
 • Francis Robicsek, Charlotte
 • Makoto Saito, Ibaraki
 • Shunji Sano, Okayama
 • Masami Sato, Kagoshima
 • Hiroaki Satoh, Ibaraki
 • Taijiro Sueda, Hiroshima
 • Lars Svensson, Cleveland
 • Hiroyuki Tanaka, Tokyo
 • Tadashi Tashiro, Fukuoka
 • Stephen Westaby, Oxford
 • Hitoshi Yaku, Kyoto
 • Hiroyasu Yokomise, Kagawa
 • Hitoshi Yokoyama, Fukushima

From the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia

Honorary Editors

Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia

Dr. Ming-Chuan Tong, Secretary-General, Mt Elizabeth Medical Centre, Mt. Elizabeth Suite #17-11, Singapore 228510

Japanese Association for Coronary Artery Surgery

c/o Convention Linkages Inc.
Sanbancho KS Building, 2 Sanbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0075, Japan
TEL:03-3263-8697/FAX:03-3263-8687
E-mail:jacas@secretariat.ne.jp

Editorial Office

c/o Medical Tribune Inc.
3-8-21, Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-0001 Tel: +81-3-6841-4542, Fax: +81-3-6841-4560;
Email: atcs@medical-tribune.co.jp